PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

MR

Organisatie - MR

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad (MR).
Deze raad is een schakel tussen de ouders en de school en denkt mee in een aantal onderwijskundige zaken. 

Als MR-leden zijn wij uw vertegenwoordiging waar het gaat om inspraak en/of instemming t.a.v. het beleid van de school. De MR maakt het mogelijk om mee te denken en invloed te hebben als niet-bestuursleden. Om onze taak goed uit te kunnen voeren is het van belang dat wij weten wat uw visie is en wat u graag als een aandacht- of verbeterpunt zou willen zien.

Taak Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Alle ouders die minimaal één jaar een schoolgaand kind hebben, mogen zich bij een vacature kandidaat stellen. Van de ouders die zich kandidaat stellen voor een functie in de MR en de GMR wordt verwacht dat ze de grondslag van de school res­pecteren. De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school en heeft een instemmings- en of adviesbevoegdheid over tal van zaken. Onder andere ten aanzien van de vaststelling of wijziging van het school- en zorgplan. En in het geval van een personeelsvacature zal een lid van de oudergeleding deel uit maken van de sollicitatiecommissie.

Taak Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden en ouders van de scholen binnen de SCOB. De GMR vergadert vijf keer per jaar met de directeur-bestuurder en heeft brede advies- of instemmingsbevoegdheden, zoals vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de scholen en bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot de buitenschoolse opvang.

Contact

De MR van De Rank bestaat uit vier leden; twee vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en twee vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding).

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende personen:
– Wilma Minnema (voorzitter) en Sijlize Struijk (algemeen lid), oudergeleding. 
– Tineke van de Ree Doolaard (secretaris) en Dirk Jan van Horssen (GMR), personeelsgeleding

Onze vergaderingen zijn openbaar. U bent dus vrij om deze te bezoeken. 

Als u een idee, aandacht- of verbeterpunt heeft neem dan gerust contact met ons op.

U kunt dat doen via het onderstaande emailadres: wilmaminnema@live.nl