Door de inwerkingtreding van de kwaliteitswet op 1 augustus 1998, zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Volgens de voorgestelde wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtenrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd. Hiermee wordt het belang van de betrokkene gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Dit heeft er toe geleid dat het schoolbestuur, met instemming van de Medezeggenschapsraad, zich heeft aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs (Besturenraad PCO). De heer mr. H. Naves is voorzitter van deze commissie. In overleg met hem worden de overige leden van de commissie aangezocht.

 

De vertrouwenspersoon voor onze school is:
Dhr. Peter Quik
Telefoon: 0653867807


De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Hij is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.

 

Let op: met nadruk willen we stellen dat het niet de bedoeling is om met algemene klachten of bij een ‘gewone’ ruzie tussen kinderen naar de vertrouwenspersoon te gaan. Daarmee gaat u in eerste instantie naar de leerkracht, vervolgens naar de directeur. Is naar uw mening de oplossing niet bevredigend, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze school: Mevr. Els van der Wal e.vanderwal@pcbderank.nl 

 

Het gaat dus over klachten over (ernstige) agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie in de verhouding leerkracht tegenover leerling of leerling tegenover leerling.

 

  • Onder agressie, geweld of pesten wordt verstaan: Gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
  • Onder discriminatie wordt verstaan: Elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of andere terreinen van het openbare leven wordt tenietgedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.
  • Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: Ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst of wordt door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksuele intimidatie kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.

Zijn er klachten of problemen over agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie, bespreek die in eerste instantie, indien mogelijk, met de betreffende leerkracht en zo nodig met de directeur en/of de vertrouwenspersoon. Deze zal de klacht aanhoren en als het nodig is de klachtencommissie inschakelen. Als school zijn we via de Besturenraad aangesloten bij de klachtencommissie.
Alle betrokkenen zijn verplicht zich te houden aan het model Klachtenregeling, dat door het bestuur is vastgesteld, met instemming van de Medezeggenschapsraad.

 

Hebt u nog vragen over het bovenstaande of wilt u de klachtenregeling inzien, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.