PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Zorg aan leerlingen

De zorg voor kinderen

Nieuwe leerlingen en toelatingsbeleid

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u, enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, contact opnemen met de directeur Hannie Molenaar. Is het uw eerste kind dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek vertelt de directeur o.a. over de visie en de missie van de school en krijgt u een rondleiding door het gebouw. Na afloop krijgt u een inschrijfformulier mee. Heeft u al kinderen op school, dan kunt u het een inschrijvingsformulier inleveren bij de school, Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door verhuizing op onze school komen.

‘De Rank’ is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen in principe welkom zijn. Van alle ouders verwachten we wel dat ze de identiteit van de school respecteren.

Voordat een nieuwe leerling  geplaatst wordt, is er de mogelijkheid om een morgen te komen “proefdraaien” in de groep. We doen dit altijd in overleg met de juf, zodat de begeleiding zo goed mogelijk zal zijn. Na het kennismakingsmoment krijgen de kinderen een welkomstasje mee.

In de maand december en de laatste vier weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer geplaatst. Dit in verband met de drukte in deze periode.

Algemene leerlingenzorg

In ons onderwijs aan de kinderen proberen we de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Dat doen we onder meer op de volgende manieren:

  • Observatie tijdens het uitvoeren van opdrachten door de leerlingen en zo nodig meteen hulp bieden of corrigerend handelen;

Na de oefenfase van de leerstof is het tijd om te kijken of de kinderen de stof voldoende begrijpen  Wij controleren dit door repetities en/of toetsen te geven. De leerlingen uit in groep 1 en 2 maken geen toetsen. Wel wordt regelmatig bekeken (d.m.v. spelvormen) of ze bepaalde vaardigheden beheersen. Wij maken hiervoor gebruik van de Leerlijnen Jonge Kind. 
In groep 2 screent een fysiotherapeut de kinderen, zodat evt. geconstateerde ontwikkelingsachterstanden aangepakt kunnen worden;
Drie keer per schooljaar heeft de leerkracht een leerlingbespreking met de IB-er (zorgcoördinator) waarbij de vorderingen van alle leerlingen besproken wordt;

  • In groep 1 en 2 krijgen de kinderen één keer een rapport. (voor de zomervakantie)  Groep 3 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport. (in februari en voor de zomervakantie)
  • Naast de leerprestaties hechten we ook aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor de Kanjertraining. 

Specifieke leerlingenzorg

De leerkracht werkt dagelijks met de kinderen, daardoor ontdekt hij/zij soms dat een kind iets moeilijk vindt en daardoor mogelijk achterblijft bij de rest van de groep. (onze kernwaarden: gezien)
Deze kinderen proberen we zoveel mogelijk extra ondersteuning te geven. Het liefst binnen de eigen groep door de eigen leerkracht maar soms ook buiten de groep. Hiervoor zijn een RT-leerkracht en/of onderwijsassistenten beschikbaar.
De groepsleerkracht en intern begeleidster gaan in gesprek over betreffende leerling en er wordt een handelingsplan opgesteld om zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen binnen en buiten de klas. U als ouders wordt hierover altijd geïnformeerd en bij betrokken. (onze kernwaarden: gezamenlijk.)
Soms wordt in  deze situaties ook nauw samengewerkt met de schoolbegeleidingsdienst die advies geeft en ondersteunende werkzaamheden uitvoert. Dit gebeurt echter altijd pas na toestemming van de ouders.

Soms kan het zinvol zijn een kind (een deel van) de leerstof van een bepaald jaar over te laten doen. Uiteraard wordt u hierover in een zo vroeg mogelijk stadium ingelicht. Wanneer we denken geen zinvolle bijdrage meer te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind, dan adviseren we uw kind te laten plaatsen op een speciale school voor basisonderwijs. Dit gebeurt na onderzoek van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband “Zaltbommel en omstreken”. Deze commissie gaat na wat wij gedaan hebben en wat nog gedaan kan worden om de problemen bij het kind op te lossen. 

Bij het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag van onze school dit nemen) tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers vanuit dat bij toelating de leerling de gehele schoolperiode op onze school welkom zal zijn.

Leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld, krijgen extra verdiepend werk aangeboden, de basisstof mogen ze in veel gevallen compacten: het kind mag dan leerstof overslaan en uitdagendere opdrachten maken. Het kan ook voorkomen dat een kind vervroegd naar een andere groep gaat of de lesstof van een bepaald vak op een hoger niveau krijgt aangeboden. 

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is er de mogelijkheid om in een aparte groep aan bepaalde leerdoelen te werken. Zij kunnen deelnemen aan ‘De Cheeta’s’ Op maandagmiddag dinsdagmiddag (groep 4 t/m 6) of op woensdag (groep 6 t/m 8) werken zij onder leiding van een leerkracht die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid aan specifieke doelen

Verzekeringen

Voor al onze leerlingen is een basisverzekeringspakket afgesloten. Het betreft een WA- en een scholierenongevallenverzekering.

Ontruimingsplan

Drie keer per jaar oefenen we met de kinderen om de school op de juiste wijze snel te kunnen verlaten voor het geval er zich calamiteiten voordoen. Deze ontruiming wordt vervolgens geëvalueerd, waardoor van de gemaakte fouten geleerd kan worden. 

Hoofdluis

Van luizen wordt niemand vrolijk…

De luizenmoeders komen de week  na iedere vakantie alle leerlingen controleren op luizen. Zo worden de leerlingen regelmatig gecontroleerd. Als er luizen geconstateerd worden bij uw kind, krijgt u bericht, zodat u uw kind dezelfde dag nog kunt behandelen met een speciale shampoo. Ontdekt u zelf luizen bij uw kind(eren)? Geef dit dan door aan de school

Verkeersouders

Suzan Zuidhof, Darina van Nuland en Cees de Bijl zijn onze Verkeersouders. Zij hebben contact met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Om het jaar doet groep 7/8 het verkeersexamen. Het praktisch gedeelte bestaat uit het fietsen van een door VVN bepaalde route in Zaltbommel. Voor het praktische gedeelte oefenen de kinderen in een soortgelijke route in Kerkwijk. Het theoretisch examen wordt afgenomen in de klas. De verkeersouders zijn betrokken bij de organisatie van het praktisch verkeersexamen, de fietsenkeuring, ANWB-streetwise, Theatervoorstelling: Pas op muis en het dode-hoek-project.
Bij vragen of opmerkingen over verkeerszaken en verkeersveiligheid kunt u contact opnemen met Suzan Zuidhof s.zuidhof@hotmail.com