PCB De Rank – Molenstraat 50, 5315 AB Kerkwijk – Tel 0418-642259

PCB De Rank

Zorg aan leerlingen

De zorg voor kinderen

Nieuwe leerlingen en toelatingsbeleid

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u, enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, contact opnemen met de directeur Hannie Molenaar. Is het uw eerste kind dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school. Na afloop krijgt u een inschrijfformulier mee. Heeft u al kinderen op school, dan kunt u het een inschrijvingsformulier inleveren bij de school, Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door verhuizing op onze school komen.

‘De Rank’ is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen in principe welkom zijn. Van alle ouders verwachten we wel dat ze de identiteit van de school respecteren.

We stellen het op prijs dat bij het aanmeldingsbezoek ook de toekomstige leerling aanwezig is, om de ingang zo goed mogelijk te maken.

Voordat een nieuwe leerling  geplaatst wordt, is er de mogelijkheid om een morgen te komen “proefdraaien” in de groep. We doen dit altijd in overleg met de juf, zodat de begeleiding zo goed mogelijk zal zijn. Na het kennismakingsmoment krijgen de kinderen een welkomstasje mee.
In de maand december en de laatste vier weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer geplaatst. Dit in verband met de drukte in deze periode.

Algemene leerlingenzorg

In ons onderwijs aan de kinderen proberen we de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Dat doen we onder meer op de volgende manieren:

  • Observatie tijdens het uitvoeren van opdrachten door de leerlingen en zo nodig meteen hulp bieden of corrigerend handelen;

Na de oefenfase van de leerstof is het tijd om te kijken of de kinderen de stof voldoende begrijpen  Wij controleren dit door repetities en/of toetsen te geven. Bij de kinderen in groep 1 en 2 wordt regelmatig bekeken of ze bepaalde vaardigheden beheersen. Wij gebruiken hier de Leerlijnen voor het Jonge Kind voor. 
In groep 2 screent een fysiotherapeute de kinderen, zodat evt. geconstateerde ontwikkelingsachterstanden aangepakt kunnen worden;
Een aantal keer per cursusjaar houden een we groeps- of leerlingbespreking in een teamvergadering, waarbij wij de vorderingen van de leerlingen onder de loep nemen;

  • In groep 1 en 2 krijgen de kinderen een keer een rapport. (voor de zomervakantie)  Groep 3 tot en met 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport. (in februari en voor de zomervakantie)
  • Naast de leerprestaties hechten we ook aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor de Kanjertraining. 

Specifieke leerlingenzorg

Door het dagelijks werken met de kinderen, ontdekt de leerkracht soms dat een kind iets moeilijk vindt en daardoor mogelijk achterblijft bij de rest van de groep.
We proberen deze kinderen zo goed mogelijk extra ondersteuning te geven. Daarvoor is een leerkracht en een onderwijsassistent  beschikbaar gedurende enkele uren per week.
Er wordt in overleg met de groepsleerkracht en intern begeleidster een handelingsplan opgesteld om zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen binnen en buiten de klas. Ook u als ouders wordt hierin betrokken. 
In dergelijke situaties wordt ook nauw samengewerkt met de schoolbegeleidingsdienst die advies geeft en ondersteunende werkzaamheden uitvoert. Dit gebeurt echter altijd pas na toestemming van de ouders.

Soms kan het zinvol zijn een kind (een deel van) de leerstof van een bepaald jaar over te laten doen. Uiteraard wordt u hierover in een zo vroeg mogelijk stadium ingelicht. Wanneer we denken geen zinvolle bijdrage meer te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind, dan adviseren we uw kind te laten plaatsen op een speciale school voor basisonderwijs. Dit gebeurt na onderzoek van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband “Zaltbommel en omstreken”. Deze commissie gaat na wat wij gedaan hebben en wat nog gedaan kan worden om de problemen bij het kind op te lossen. Zie voor meer informatie het Gedragsprotocol.

Bij het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag van onze school dit nemen) tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers vanuit dat bij toelating de leerling de gehele schoolperiode op onze school welkom zal zijn.

Leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld, krijgen extra werk aangeboden, zodat hun leerhonger bevredigd wordt. Het komt wel eens voor dat een kind leerstof kan overslaan en vervroegd naar een andere groep kan. Hiervoor is nauwkeurig onderzoek nodig, om voor de toekomst schade te voorkomen.

Voormeer- en hoogbegaafde kinderen is er de mogelijkheid om in een aparte groep aan bepaalde leerdoelen te werken. Zij kunnen deelnemen aan ‘De Cheeta’s’ Op dinsdagmiddag (groep 3 t/m 5) of op woensdag (groep 6 t/m 8) werken zij onder leiding van een leerkracht die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid aan specifieke doelen.

Verzekeringen

Voor al onze leerlingen is een basisverzekeringspakket afgesloten. Het betreft een WA- en een scholierenongevallenverzekering.

Ontruimingsplan

Drie keer per jaar oefenen we met de kinderen om de school op de juiste wijze snel te kunnen verlaten voor het geval er zich calamiteiten voordoen. Deze ontruiming wordt vervolgens geëvalueerd, waardoor van de gemaakte fouten geleerd kan worden. 

Hoofdluis

Van luizen wordt niemand vrolijk…

De luizenmoeders komen iedere woensdag na een vakantie alle leerlingen controleren op luizen. Zo worden de leerlingen regelmatig gecontroleerd. Als er luizen geconstateerd worden bij uw kind wordt u gebeld, zodat u uw kind dezelfde dag nog kunt behandelen met een speciale shampoo. Ontdekt u zelf luizen bij uw kind(eren)? Geef dit dan door aan de school.

Verkeersouders

Suzan Zuidhof, Darina Nuland en Cees de Bijl zijn onze verkeersouders. Zij hebben contact met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Om het jaar jaar doen groep 7 en 8 het verkeersexamen. Het praktisch gedeelte bestaat uit het fietsen van een door VVN bepaalde route in Zaltbommel. Voor het praktische gedeelte oefenen de kinderen in een soortgelijke route in Kerkwijk. Het theoretisch examen wordt om het jaar afgenomen in de klas. De verkeersouders zijn betrokken bij de organisatie van het praktisch verkeersexamen, de fietsenkeuring, Pas op muis en informatie rondom de dode hoek.
Bij vragen of opmerkingen over verkeerszaken, kunt u contact opnemen met Suzan Zuidhof s.zuidhof@hotmail.com