DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

 

1. Bevoegd gezag

De school gaat uit van de “Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen”. De vereniging heeft twee scholen onder haar beheer, te weten ‘De Bron’ in Bruchem en ‘De Rank’ in Kerkwijk.
Vanuit de vereniging is een bestuur gekozen. Het schoolbestuur bestaat uit 9 leden. Hiervan hebben 4 leden namens de kerkelijke colleges zitting in het bestuur. De overige leden worden gekozen door en uit de leden van de vereniging.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat op en in de school gebeurt. Het bestuur vergadert over alle zaken die de school aangaan. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid.

2. Directie

De directeur van ‘De Rank’ is de heer Bendiks Westerink. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de school. Wilt u hem persoonlijk spreken, dan kunt u dat het beste in de Nieuwsbrief kijken wanneer hij aanwezig is. Het betekent natuurlijk niet dat hij op andere momenten niet aangesproken kan worden.

3. Commissie van Toezicht (CvT)

In december 2011 is het bestuur gekomen tot de benoeming van een Commissie van Toezicht. Deze instantie gaat vooral kijken of het bestuur de goede stappen heeft ondernomen om het onderwijs in Bruchem en Kerkwijk zo goed mogelijk gestalte te geven.
De leden van de Commissie van Toezicht zijn: de heren F. de Jong, A. van Drunen en S. Brandsma

4. Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel en bestaat uit 4 leden. Zij is ingesteld om zoveel als mogelijk is tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouders en personeel.
Op onze school denkt de MR mee in een aantal onderwijs (ondersteunende) zaken met adviezen en voorstellen aan het bestuur. Van haar activiteiten legt zij verantwoording af in een jaarverslag.
Elke ouder die een kind minimaal 1 jaar op school heeft, kan als lid van de MR gekozen worden. Daarnaast kan ook elk personeelslid in aanmerking komen als lid van de MR. Ouders die zich kandidaat stellen worden geacht de grondslag en doelstelling van ons onderwijs minstens te respecteren.

5. Lid Schoolvereniging

Als u lid wilt worden van de schoolvereniging, kunt u het aanmeldingsformulier verkrijgen bij de directie. Beide ouders kunnen lid worden. Op school zijn ook de statuten van de vereniging op te vragen.
Na indiening van uw aanvraag beslist het bestuur of u lid kunt worden.
In het aanmeldingsformulier wordt verwezen naar artikel 2 van de statuten. De inhoud van dit artikel luidt:

“De vereniging verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als Gods Woord en in verbondenheid aan het reformatorisch belijden, zoals gedrukt in de drie formulieren van enigheid, te weten: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, zoals vastgesteld op de Synode van Dordrecht 1618/1619.

6. Groepsgrootte

‘De Rank’ is een basisschool waar kinderen van 4 tot en met 12 jaar welkom zijn. Er wordt voornamelijk in combinatiegroepen gewerkt. De school telt bij de start van schooljaar 2014-2015 ongeveer 75 leerlingen.
De groepsgrootte varieert van ongeveer 15 tot 25 leerlingen.

7. Ons schoolgebouw

Het huidige gebouw dateert uit 1995. Ons schoolgebouw is geschikt voor vijf combinatiegroepen.
Naast de vijf leslokalen is er een lokaal voor de peuterspeelzaal, een speelgymzaal (voor groep 1 en 2) annex gemeenschapsruimte en een computerlokaal.
Ook is er een (vergader)ruimte voor het personeel, een keuken en een eigen kantoorruimte voor de directie en beschikt de school over enkele spreekkamers / onderwijskundige ruimtes.
Binnen het schoolgebouw is ook een lokaal voor de voorschool / peuterspeelzaal (‘de Ukkeklup’). Zij maken op maandag, dinsdag en- donderdagochtend gebruik van deze ruimte.

8. Schoolterrein

Aan de voorzijde van de school is een zee van ruimte voor de kinderen, waar ze naar hartelust kunnen spelen op de speeltoestellen. Naast de school is voor de kleuters een eigen buitenspeelplaats met speelmogelijkheden.

9. Aansprakelijkheid

De school heeft een verzekering afgesloten bij de Besturen­raad. Hierop kan alleen in zeer specifieke gevallen aanspraak worden gemaakt, waarbij gedacht wordt aan juridische aspecten. Tijdens schoolreizen, excursies etc. zijn de leerlingen verze­kerd d.m.v. een reis- en ongevallenverzekering.
De aansprakelijkheid van de school voor schade die leerlingen elkaar of derden tijdens hun schooluren berokkenen, is beperkt tot die gevallen waarin de school een verwijt gemaakt kan worden. Voorbeelden van situaties waarin de school niet aansprakelijk is, zijn: diefstal, al dan niet opzettelijke beschadiging van eigendommen van medeleerlingen of derden (waaronder eigendommen van de school), door leerlingen veroorzaakte ongelukken op weg van huis naar school.
Het bovenstaande houdt in, dat wij u zeer dringend adviseren voor uw kind een WA- verzekering af te sluiten. Die verzekeringen kosten in het algemeen weinig geld en behoeden u voor het zelf moeten betalen van soms zeer aanzienlijke schadeclaims.

10. Veiligheid

Er is een Arboplan opgesteld en aan de hand daarvan gaan we de komende jaren de school nog veiliger proberen te maken.
Mocht u op onveilige situaties stuiten voor onze kinderen, dan kunt u dit melden aan de directeur of bij een lid van de M.R.