DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

 

1. Bevoegd gezag

De school gaat uit van de “Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB)”. De stichting heeft zes scholen onder haar beheer, waaronder ‘De Rank’ in Kerkwijk.
De stichting wordt geleid door een bestuur en voorgezeten door een directeur-bestuurder. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend deel.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat op en in de school gebeurt. Het bestuur vergadert over alle zaken die de school aangaan.

2. Directie

De directeur van ‘De Rank’ is Hannie Molenaar. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de school. Zij is maandag en dinsdag aanwezig en afwisselend op donderdag en vrijdag. Wilt u haar persoonlijk spreken, dan kunt u dat het beste in de Nieuwsbrief kijken wanneer zij aanwezig is. Het betekent natuurlijk niet dat zij op andere momenten niet aangesproken kan worden.

3. Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel en bestaat uit 4 leden. Zij is ingesteld om zoveel als mogelijk is tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouders en personeel.
Op onze school denkt de MR mee in een aantal onderwijs (ondersteunende) zaken met adviezen en voorstellen aan het bestuur. Van haar activiteiten legt zij verantwoording af in een jaarverslag.
Elke ouder die een kind minimaal 1 jaar op school heeft, kan als lid van de MR gekozen worden. Daarnaast kan ook elk personeelslid in aanmerking komen als lid van de MR. Ouders die zich kandidaat stellen worden geacht de grondslag en doelstelling van ons onderwijs minstens te respecteren.

4. Groepsgrootte

‘De Rank’ is een basisschool waar kinderen van 4 tot en met 12 jaar welkom zijn. Er wordt voornamelijk in combinatiegroepen gewerkt. De school telt bij de start van schooljaar 2019-2020 ongeveer 72 leerlingen.
De groepsgrootte varieert van ongeveer 15 tot 25 leerlingen.

5. Ons schoolgebouw

Het huidige gebouw dateert uit 1995. Ons schoolgebouw is geschikt voor vijf combinatiegroepen.
Naast de vijf leslokalen is er een lokaal voor de peuterspeelzaal, een speelgymzaal (voor groep 1 en 2) annex gemeenschapsruimte en een computerlokaal.
Ook is er een (vergader)ruimte voor het personeel, een keuken en een eigen kantoorruimte voor de directie en beschikt de school over enkele spreekkamers / onderwijskundige ruimtes.
Binnen het schoolgebouw is ook een lokaal voor de voorschool / peuterspeelzaal (‘de Ukkeklup’). Zij maken op maandag, dinsdag en- donderdagochtend gebruik van deze ruimte.

6. Schoolterrein

Aan de voorzijde van de school is een zee van ruimte voor de kinderen, waar ze naar hartelust kunnen spelen op de speeltoestellen. Naast de school is voor de kleuters een eigen buitenspeelplaats met speelmogelijkheden.

7. Aansprakelijkheid

De school heeft een verzekering afgesloten bij de Besturen­raad. Hierop kan alleen in zeer specifieke gevallen aanspraak worden gemaakt, waarbij gedacht wordt aan juridische aspecten. Tijdens schoolreizen, excursies etc. zijn de leerlingen verze­kerd d.m.v. een reis- en ongevallenverzekering.
De aansprakelijkheid van de school voor schade die leerlingen elkaar of derden tijdens hun schooluren berokkenen, is beperkt tot die gevallen waarin de school een verwijt gemaakt kan worden. Voorbeelden van situaties waarin de school niet aansprakelijk is, zijn: diefstal, al dan niet opzettelijke beschadiging van eigendommen van medeleerlingen of derden (waaronder eigendommen van de school), door leerlingen veroorzaakte ongelukken op weg van huis naar school.
Het bovenstaande houdt in, dat wij u zeer dringend adviseren voor uw kind een WA- verzekering af te sluiten. Die verzekeringen kosten in het algemeen weinig geld en behoeden u voor het zelf moeten betalen van soms zeer aanzienlijke schadeclaims.

8. Veiligheid

Er is een Arboplan opgesteld en aan de hand daarvan gaan we de komende jaren de school nog veiliger proberen te maken.
Mocht u op onveilige situaties stuiten voor onze kinderen, dan kunt u dit melden aan de directeur of bij een lid van de M.R.