1. Contact school en ouders

Minimaal drie keer per jaar is er een contactavond voor de ouders, waarbij ze gelegenheid krijgen het werk van hun kind(eren) in te zien en met de leerkrachten daarover te spreken in een 10-minuten gesprek. Deze middagen en avonden zijn gepland rondom de uitreiking van de rapporten. Aan het begin van het schooljaar houden we luistergesprekken, zodat we een goed beeld hebben van uw kind bij de start van het schooljaar.
Daarnaast streven we er naar dat de leerkracht (na overleg met de ouders) de kinderen van zijn groep bezoekt. Bij combinatiegroepen bezoekt de leerkracht de ‘oneven’ groep. Om te peilen wat de wensen van de ouders zijn wat betreft de contactmomenten gebruiken we een formulier waarop de ouders hun keuze kenbaar kunnen maken.
Jaarlijks wordt in september of oktober voor iedere groep een avond belegd waarin de leerkracht aan de ouders uitleg geeft over de lesstof en werkwijze in de betreffende groep.
Een keer per 2 jaar wordt een ouder- of voorlichtingsavond belegd over bijvoorbeeld de manier waarop gewerkt wordt bij een bepaald vormingsgebied of over een onderwerp dat de opvoeding raakt van de kinderen.
In verband met de schoolkeuze na het basisonderwijs, wordt de gelegenheid geboden aan de ouders van de kinderen uit groep 8 hierover een gesprek te voeren.
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd even binnenlopen voor een vraag aan de leerkracht of de directeur. Het is verstandig om daarvoor eerst (telefonisch) een afspraak te maken als u hen wat langer wilt spreken.

 

2. Nieuwsbrief

Eens per drie weken op dinsdag ontvangt u een nieuwsbrief met daarin voor u relevante wetenswaardigheden. Verzoeken van derden om nieuwsfeiten door te geven, worden gehonoreerd, mits deze niet strijdig zijn met de identiteit van de school en ze betrekking hebben op de kinderen van onze school. Bij twijfel beslist de directie, al dan niet in samenspraak met het bestuur.
De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden. Daarom is het belangrijk dat wij het juiste email adres van u hebben. Wijzigingen kunt u doorgeven via mail.
U kunt de brief, enkele dagen na verschijning, ook downloaden van onze website.

 

3. Website

Op onze website (www.pcbderank.nl) vindt u van alles over onze school. Hier staat ook de activiteitenkalender en het nieuwsbrievenarchief.
Er staan ook foto’s van kinderen op de site. Wanneer u daartegen bezwaar heeft, kunt u dat kenbaar maken aan ons.

 

4. Klachtenprocedure

Het komt voor dat ouders klachten en/of wensen hebben over de gang van zaken op school. Meestal kunnen die op een plezierige en bevredigende manier worden besproken en opgelost.
Als het een klacht betreft die een leerkracht of de directeur raakt, wordt ervan uitgegaan dat u met hem/haar contact zoekt om een gesprek te hebben. Als het onder vier ogen gebeurt, is de kans op toenadering het grootst.
Wanneer u het gevoel heeft dat aan uw klacht, wens of verzoek niet voldoende recht is gedaan, dan kunt u naar de directeur gaan. Geeft dit naar uw idee niet voldoende uitkomst, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het schoolbestuur.
We hopen dat op deze manier de communicatie op een goede wijze zal verlopen.

 

5. Vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon voor onze school fungeert Mevrouw A. van Bruchem-van de Steeg
Molenstraat 17 te Bruchem;
Telefoonnummer: 0418-64 23 21.
Zij wil een luisterend oor zijn bij vertrouwelijke zaken en ongewenste intimiteiten. Zie voor meer informatie achter in deze gids.

Als vertrouwenspersoon voor de kinderen is juf Nel aangewezen.

 

6. Samenwerking school en ouders

Ouders en school hebben samen het goede voor met de kinderen en goede samenwerking zal het opvoedingsproces positief beïnvloeden. Wij zijn graag bereid met u mee te denken over opvoedingssituaties en we vragen van u aan uw kinderen een positieve houding te tonen ten opzichte van de school.

U kunt dat laten blijken door:

 • Positief te spreken over de leerkrachten;
 • Het stimuleren, controleren van opgegeven werk en zo nodig en mogelijk hulp bieden daarbij;
 • Het bezig zijn met de kinderen door het doen van spelletjes en voorlezen;
 • Het bezoeken van de schoolactiviteiten.

 

7. Ouderraad en hulpouders

Sinds een aantal jaar heeft onze school een ouderraad. Deze bestaat uit een aantal ouders en een van de leerkrachten. De ouderraad houdt zich bezig met de verschillende activiteiten die op school gehouden worden. Denk hierbij aan de sinterklaasviering, het paasontbijt en de meesters-en juffendag.

Daarnaast zijn er diverse commissies waarvoor ouders zich op kunnen geven. Deze commissies worden gecoördineerd door de ouderraad en een van de commissieleden.

De aandachtsgebieden van deze commissies zijn:

 • onderhoud in en om het schoolgebouw
 • onderhoud leermiddelen
 • feest en vieringen
 • chauffeurs (stoelen brengen/halen)
 • kopieerwerk
 • hulp bij expressievakken
 • verkeersouders

 

We vinden het fijn als u meedoet. Wilt u hierover informatie, dan kunt u terecht bij een van de leerkrachten.
Hulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de leerkracht en elke hulpouder heeft een geheimhoudingsplicht over vertrouwelijke school- en leerlingenzaken.
Voor eventuele calamiteiten tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de school is voor de hulpouders een wettelijke verzekering afgesloten.