1. Begin- en eindtijd

Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school eten, onder leiding van hun eigen leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U zorgt wel zelf voor het eten en (als u geen gebruik maakt van schoolmelk) drinken van uw kind(eren).

De schooltijden zijn:

 • Maandag: 08:30 – 14:30 uur
 • Dinsdag: 08:30 – 14:30 uur
 • Woensdag : 08:30 – 12:15 uur
 • Donderdag: 08:30 – 14:30 uur
 • Vrijdag: 08:30 – 14:30 uur
 • De morgenpauze is van 10:30 – 10:45 uur.
 • De middagpauze is van 12:00 – 12:30 uur.
 • Groep 0 en 1 heeft op maandag- en vrijdagmiddag vrij. (Vanaf 12:00 uur.)
 • Groep 2, 3 en 4 hebben op vrijdagmiddag vrij. (Vanaf 12:00 uur.)

Een kwartier voordat de school begint mogen de kinderen op het schoolplein spelen. Een van de leerkrachten houdt vanaf dat moment toezicht.
Om 08:25 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen. Om 08:30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.
Normaliter blijven de kinderen buiten totdat de bel gaat. De kleuters mogen 10 minuten voor de tijd naar de klas gebracht worden. Bij ongunstige weersomstandigheden geldt dat voor alle kinderen.
Als kinderen bijzondere spullen bij zich hebben, bijvoorbeeld omdat ze jarig zijn, mogen ze die naar binnen brengen.

Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen uw snelheid aanpassen in verband met overstekende kinderen en zo mogelijk de auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken? Daarnaast het verzoek om de auto altijd zo te parkeren, dat deze met de neus richting Delwijnen staat. Als u dus uit die richting komt, kunt u om het griendje heen rijden. Dit komt ook de veiligheid ten goede.

Na schooltijd blijft het plein een poosje open. Kinderen kunnen dan, op eigen verantwoordelijkheid, nog spelen.
Bij overlast worden ze door een van de leerkrachten naar huis gestuurd.

Als de laatste leerkracht vertrekt, gaat ook het hek rond het plein op slot

2. Pauze

De kinderen mogen elke dag (gezond) eten en drinken meenemen voor in de pauze.
De kinderen uit groep 0, 1 en 2 eten onder toezicht van de juf. De andere kinderen eten bij droog weer buiten. Er is dan een leerkracht op het plein om een oogje in het zeil te houden. Op woensdag is het fruitdag. Dan mogen de kinderen alleen fruit meenemen voor de pauze.
Voor de lunchpauze nemen de kinderen ook hun eigen lunchpakketje en drinken mee. Er is ook de mogelijkheid om tijdens de lunch schoolmelk te drinken.

3. Schoolmelk

Voor de kinderen is er de mogelijkheid gebruik te maken van schoolmelk in de middagpauze.
U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven via www.campinaopschool.nl.
Meer informatie hierover is verkrijgbaar op school, bij meester Dirk Jan.

4. Ziekte

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd schriftelijk of telefonisch (0418-642259) doorgeven?
Als wij voor 09:00 uur niets gehoord hebben, zoeken wij contact met u voor navraag.

5. Doktersbezoek etc.

Indien het mogelijk is, wilt u dan voor dokters-, tandarts- en dergelijke bezoeken proberen buiten schooltijd een afspraak te maken. Uw kind kan anders belangrijke onderwijsinformatie mislopen.

6.   Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie                      14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie                        23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie                24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag / Pasen        10 t/m 13 april 2020
Meivakantie                          27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart                           21 t/m 22 mei 2020
Pinkstervakantie                  1 juni 2020
Zomervakantie                     13 juli t/m 21 augustus 2020

Kamp groep 7/8                  23 t/m 25 maart 2020

Op studiedagen voor het team zijn de kinderen vrij. Zie hiervoor onze jaarkalender.

De middag voor de kerstvakantie en zomervakantie zijn de kinderen vrij
Het vakantierooster wordt opgesteld door een regionale commissie. Let op!Het wijkt op sommige punten af van de data die op diverse websites zijn te vinden.

7. Leerplicht en extra verlof

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat er alleen in bijzondere omstandigheden onder schooltijd vrijaf gegeven mag worden. Hoe dat allemaal precies in elkaar steekt, leest u in de bijlage ‘Schoolvrij? Wanneer wel, wanneer niet?’ onderaan deze pagina..

8. Schorsing/verwijdering van leerlingen

Alhoewel het nooit is voorgekomen en hopelijk ook niet zal voorkomen, moeten we er toch melding van maken vanwege wettelijke voorschriften.
Wanneer het gedrag van een leerling zulke ernstige vormen aanneemt dat de voortgang van het onderwijs ontregeld raakt en/of andere leerlingen in bedreigende situaties geraken, kan de directeur, nadat hij gesproken heeft met de groepsleerkracht, deze leerling voor ten hoogste 3 schooldagen verwijderen. Tegelijkertijd zal hij hiervan onmiddellijke een mededeling doen aan de ouders/verzorgers van de betreffende leerling en aan het bestuur. Daarna zal overleg plaats vinden over de vervolgprocedure.
We verwijzen naar ons gedragsprotocol (in een bijlage van deze schoolgids) met daarin de stappen en regels die gelden in voorkomende gevallen.

9. Regeling ter voorkoming van lesuitval

In geval van ziekmelding door een leerkracht, wordt er als volgt gehandeld:

 • er wordt ingeschat hoe lang vervanging noodzakelijk zal zijn;
 • vervolgens worden vervangers benaderd;
 • indien er geen vervanging is gaan we over op:
 • verschuiving of samenvoeging van groepen;
 • interne wisseling bij aanwezigheid van een niet voor die groep aanwezige vervanger;
 • bij aanwezigheid van een lio-stagiair de vrij geroosterde leerkracht inzetten.
 • taakrealisatie-uren ruilen (niet laten vervallen).
 • bieden bovenstaande mogelijkheden geen oplossing, dan gaat de desbetreffende groep naar huis, volgens de richtlijnen van de inspectie. Daarbij gelden de volgende afspraken:
 • in principe niet de eerste dag;
 • alleen in uiterste geval toe overgaan;
 • voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen.
 • de directeur is niet voor vervanging beschikbaar in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden dit toestaan.

schoolvrij2