Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij

Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De Rank behoort tot het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel.
In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie:
We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen.
Uitgebreide informatie vind u op de website www.demeierij-po.nl .

 

Ondersteuningseenheid Zaltbommel e.o.

Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden.  Zo kan er daadkrachtig en snel gehandeld kan worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven. De Rank valt onder de ondersteuningseenheid Zaltbommel e.o..

Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.

 

De ondersteuning

De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen:

 1. Basiskwaliteit

Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.

 1. Basisondersteuning

De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs.

 1. Extra ondersteuning

Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om individuele kinderen gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het managementteam van de ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief.
De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de ondersteuning.
Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) oplossing is.

 

Specialisatie

Een school kan zich ook verder ontwikkelen en specifieke ondersteuning bieden aan een groep kinderen.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat een school kan bieden voor een kind.

 

Schoolondersteuningsprofiel De Rank

De Rank heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt lezen. Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het profiel.

 

Basiskwaliteit
Dit is op alle punten in orde. De inspectie beoordeelt de school op alle punten voldoende.

 

Basisondersteuning
Is op alle gebieden op voldoende of op goed niveau

 

Sterke punten

 • Vroegtijdige signalering.
 • Samenhangend leerlingvolgsysteen
 • We kunnen goed omgaan met kinderen die Een leerachterstand of een leervoorsprong hebben.
 • We zorgen voor een veilige leeromgeving.
 • De structuur binnen De Rank is helder en duidelijk.
 • Het sociaal klimaat is goed
 • Alle noodzakelijke protocollen zijn aanwezig
 • We kunnen ondersteuningsvragen formuleren als extra ondersteuning nodig is.
 • We kunnen specifieke gedragskenmerken signaleren.

 

Doelen voor de komende vier jaren

 • We willen nog meer differentiatie bieden voor kinderen binnen de groep zelf.
 • We willen de groepsplannen voor alle kernvakken door ontwikkelen.
 • We willen de doelen en de leerlijnen van de vakgebieden meer laten aansluiten bij de mogelijkheden van een kind.

 

Extra ondersteuning
Wat kan De Rank bieden?

 • We werken met ontwikkelingsperspectieven voor onze zorgleerlingen.
 • De school heeft ervaring met kinderen die een achterstand of voorsprong in leren hebben.

 

Wat zijn grenzen, waar is weinig ervaring in

 • Kinderen met visuele ondersteuningsbehoefte
 • Kinderen met een reactieve hechtingsstoornis
 • Kinderen met beperkte verstandelijke vermogens

We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen bieden. De omstandigheden kunnen variëren.

 

Ambities voor de komende vier jaar
De Rank heeft vijf ambities op papier gezet die worden opgenomen in het nieuwe schoolplan. Dit zijn de speerpunten waar we betreffend passend onderwijs aan werken.

 1. De Rank wil leren omgaan met slechthorende kinderen die een enkelvoudige problematiek hebben.
 2. Wij vinden het belangrijk dat we in toenemende mate faalangstige kinderen kunnen begeleiden en bij ons een veilige plek kunnen bieden.
 3. Kinderen met NLD hebben moeite met het verwerken van non-verbale informatie.

Ze komen verbaal vaak vaardig over, maar hebben moeite om zintuiglijke prikkels te verwerken. NLD is soms moeilijk te herkennen. Wij willen leren deze problematiek te onderkennen en te begeleiden.

 1. Hoewel we al aardig op weg zijn in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen willen we de komende jaren leren deze kinderen beter te begeleiden door meer te weten te komen over executieve functies en de beïnvloeding daarvan.
 2. Nogal wat hoogbegaafde kinderen hebben last van hun eigen hoge IQ en ontwikkelen in relatie tot de omgeving vaak gedragsproblemen. Dit willen wij leren voorkomen, zodat ook deze kinderen in de eigen omgeving het basisonderwijs kunnen volgen binnen een rijke leeromgeving.

 

Contactgegevens
De Meierij
swv primair onderwijs

Het secretariaat van SWV PO De Meierij is gevestigd in CENTRUM OKÉ
Landgoed Coudewater, gebouw Mariënwater
Berlicumseweg 8G
5248 NT Rosmalen
073 850 78 01

 

Postadres:
Postbus 104
5240 AC Rosmalen
E-mail: secretariaat@demeierij-po.nl