INHOUD VAN ONS ONDERWIJS

1. Onderwijskundige aandachtspunten in dit jaar

Ook dit cursusjaar gaan we weer hard aan de slag op De Rank. We beginnen met de invoering van de nieuwste versie van de rekenmethode Pluspunt. In groep 3 & 4 werken we met de papieren versie. In groep 5 & 6 werken we digitaal. Groep 7 & 8 start pas volgend cursusjaar met de nieuwste versie omdat die nu nog niet uitgegeven is.

Dit jaar stappen we ook over van Snappet naar laptops. De reden hiervoor is dat we met laptops meer mogelijkheden hebben. Zo kunnen we met ons rekenonderwijs meer differentiëren en geeft  de oefenstof voor spelling meer mogelijkheden. Verder kunnen we de laptops ook makkelijker inzetten bij de zaakvakken.

De leerlingenzorg willen we dit jaar nog verder uitbreiden en borgen.  Alle groepen werken met groepsplannen voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Deze worden dit jaar nog verder geoptimaliseerd. Voor elke leerling brengen we dit jaar de  belemmerende en stimulerende factoren die van invloed zijn op het presteren van de kinderen in kaart zodat we nog beter op de onderwijsbehoeften van het kind kunnen inspringen.

Ook op onze school zijn er kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Daarom heeft het meerbegaafdheidsonderwijs onze aandacht. Dit jaar willen we de Pittige Plustorens optimaal gaan inzetten en nadenken over wat we nog meer voor deze kinderen kunnen betekenen.

Een goed schoolklimaat en een veilige schoolomgeving zijn nodig om de kinderen optimaal te laten presteren. Daarom zijn wij vorig cursusjaar begonnen met een nieuwe sociale vaardigheidsmethode: De Kanjertraining. Dit jaar gaan we verder om deze methode nog beter te borgen.

Omdat we het belangrijk vinden dat ouders zich betrokken voelen bij de school, willen we dit jaar onderzoeken of we de ouderapp Parroo in kunnen gaan zetten. Ook de nieuwsbrief heeft een nieuwe lay-out gekregen.

2. Vak- en vormingsgebieden

Met de kerndoelen die de overheid ons heeft opgelegd, kunnen we over het algemeen goed uit de voeten. Op enkele aanpassingen en wijzigingen na, staan de onderdelen in ons schoolplan verwoord. De praktische invulling wordt grotendeels bepaald door de methoden die we gebruiken.
Om lesuitval te voorkomen en te bestrijden is er voor elke groep een dagelijks lesrooster, zodat de vak- en vormingsgebieden evenwichtig aan de orde komen (zie verdeling tijd over de leer- en vormingsgebieden).
In een schooljaar krijgen de groepen 1 tot en met 4 in totaal 3520 uren les. De groepen 5 tot en met 8 krijgen in totaal 4000 uren les. In geval van ziekte van een van de leerkrachten wordt alles gedaan om vervanging te vinden. Zie hiervoor onder “Regeling ter voorkoming van lesuitval”.
Op verzoek van ouders kunnen leerlingen worden vrijgesteld van bepaalde wettelijk voorgeschreven activiteiten, vanwege levensbeschouwelijke, godsdienstige of (tijdelijke) fysieke bezwaren. Daarvoor komen dan wel andere onderwijsactiviteiten in de plaats.

3. Schoolmaterialen

Alle schoolmaterialen (dus ook de tablets) die nodig zijn om in de vak- en vormingsgebieden onderwezen te worden, krijgen de leerlingen van school. Er wordt van u geen bijdrage in de kosten gevraagd.
Sponsoring door bedrijven of instellingen vindt niet plaats.
Aangezien de meeste materialen erg kostbaar zijn, vragen wij u om mee te helpen deze materialen netjes te houden, door ze in een tas te doen als ze mee van huis naar school genomen moeten worden. Bij moedwillige vernieling of vermissing, moeten de betreffende materialen worden vergoed.
Om het milieu te sparen, worden oud papier en plastic gescheiden ingezameld.

4. Leesonderwijs

Om het lezen bij de kinderen te stimuleren, want lezen is erg belangrijk voor een goede taalontwikkeling, hebben we grappige, spannende, leuke en leerzame boeken.
In de groepen 1 en 2 kunnen de kinderen prentenboeken lenen van de school op vrijdagmorgen.
Jaarlijks besteden we op een speelse manier aandacht aan de kinderboekenweek.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 hebben we onze eigen schoolbibliotheek in samenwerking met de openbare bibliotheek. Eén keer per week kunnen kinderen hier boeken uitzoeken.

_BW86670

In de rij met een nieuwe boek in de schoolbieb.

_BW86669

Je kunt niet jong genoeg beginnen met lezen!

5. Bewegingsonderwijs

De gymlessen voor groep 1 en 2 worden gegeven in het speellokaal. Speciale gymkleding is niet vereist, wel gymschoenen, het liefst met klittenband of elastiek en voorzien van naam. Deze schoenen blijven op school. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal van Bruchem. Voor hen is gymkleding verplicht: gympakje of gymbroek met shirt en gymschoenen die geen zwarte strepen achterlaten. We worden gebracht en gehaald met de bus.

6. Belemmerende kleding

We leven in een multiculturele samenleving, waarin we de normen en waarden van elkaar respecteren. Anderzijds mogen uitingen (b.v. gezichtssluiers) geen belemmering zijn voor het onderwijs.

7. Sociale veiligheid

Een paar jaren geleden is een ‘gedragsprotocol’ opgesteld. In dit beleidsstuk staat beschreven welke stappen kunnen en worden ondernomen om de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten zo optimaal mogelijk te maken en houden. Het protocol is als bijlage opgenomen in deze schoolgids. Naar aanleiding van de vele negatieve verhalen in de media over pesten is daar nu een pestprotocol aan toegevoegd.

8. Verkeersonderwijs

Bij het verkeersonderwijs krijgen we hulp van enkele verkeersouders. Het doel hiervan is om in samenwerking met het schoolteam de verkeersveiligheid voor onze kinderen te verhogen.
In het najaar vindt er een fietsenkeuring plaats en 1 keer per 2 jaar krijgen de kinderen een oefening in fietsbeheersing.

De verkeersouders onderhouden ook contacten met de gemeente Zaltbommel.

De kinderen van groep 7 en 8 doen om het jaar mee aan het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen.

9. EHBO

De kinderen uit groep 8 worden opgeleid voor het Jeugd-EHBO-A-diploma. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door de groepsleerkracht; het praktisch gedeelte door de instructrices van de EHBO-vereniging.

10. Project

Ongeveer 1 keer per 2 jaar besteden we door de hele school extra aandacht aan een bepaald onderwerp.
Bij verschillende vormingsgebieden krijgt zo’n onderwerp aandacht. Soms worden uitstapjes gemaakt naar bedrijven of instellingen. Als slot presenteren we meestal het eindresultaat.

11. Huiswerk

In de bovenbouw krijgen de leerlingen geregeld huiswerk; een klein begin in groep 5 en 6 tot een systematische hoeveelheid in groep 7 en 8. Dat huiswerk wordt bewust gegeven om leerlingen voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Een huiswerkboekje of agenda is hierbij een goed hulpmiddel.

12. Computers

We zijn in het bezit van een computerlokaal, dat gebruikt wordt voor het computeronderwijs. Hier staan een groot aantal computers opgesteld. Deze kunnen als extra ondersteuning voor het onderwijs gebruikt worden. Ze zijn door een netwerk met elkaar verbonden. Er wordt veel gebruik van gemaakt, zowel door individuele kinderen als door een hele groep. Op dit moment maakt vooral groep 3-4 gebruik van het computerlokaal. Groep 1-2 hebben een aantal computer is hun eigen lokaal staan. De groepen 5-6 en 7-8 maken gebruik van chromebooks in de klas.

_BW86678

Aan het werk in het computerlokaal

13. Schoolreis / Spelfeest / Schoolkamp/ Meester- en juffendag

Om het jaar wordt er voor de kinderen van groep 7 en 8 een schoolkamp georganiseerd. We gaan dan op de fiets drie dagen naar een kampeerboerderij in Loon op Zand. In dat jaar gaan we met de kinderen van de andere groepen een dag op schoolreis. Het andere jaar gaan we met de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een dag uit en voor de kleuters wordt er dan op school een spelfeest georganiseerd. De kosten van het schoolreisje en schoolkamp zijn voor rekening van de ouders. Eens per jaar gaan we met de hele school naar de Loonse en Drunense duinen om de verjaardagen van de meesters- en juffen te vieren.

_BW85553

Meester- en juffendag op de Loonse en Drunense duinen.

14. Koningsdag / Koningsspelen

In samenwerking met de Oranjevereniging, de Basisschool te Bruchem en de voorschool, wordt een ochtendprogramma georganiseerd met o.a. een aubade en spelletjes. Elk jaar doen we ook mee met de koningsspelen. Na een goed ontbijt doen de kinderen spelletjes in en rondom de school.

15. Avondvierdaagse

Jaarlijks kan uw kind mee doen aan de regionale avondvierdaagse. De deelname van onze school wordt gecoördineerd door enkele ouders.

16. Schoolvoetbaltoernooi

Jaarlijks kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit vindt plaats in de maand april.

17. Dodenherdenking / bevrijdingsdag

In samenwerking met de gemeente Zaltbommel wordt jaarlijks aandacht besteed aan de dodenherdenking en bevrijdingsdag.

18. Excursies

Elke groep maakt minstens 1 keer per jaar een excursie, die voortvloeit uit het lesprogramma en een cultureel tintje heeft.
Door de CCB (Culturele Commissie Bommelerwaard) – ingesteld door de gemeente Zaltbommel – worden ook (culturele) excursies of workshops voor de scholen georganiseerd.

DSC_0652

Groep 1/2 op excursie naar de ark van Noach.

19. Boomplantdag

Vanuit de gemeente Zaltbommel wordt er voor onze kinderen bij toerbeurt op bescheiden wijze aandacht besteed aan de nationale boomplantdag.

20. Sinterklaasfeest

Op summiere wijze wordt hier aandacht aan besteed. De kinderen van de onderbouw krijgen een cadeautje van de zwarte pieten.
De kinderen uit de bovenbouw kopen een cadeautje voor elkaar en maken hierbij een surprise en gedichtje. Elke combinatiegroep viert het feest in eigen lokaal.

21. Verjaardagen

Als de kinderen jarig zijn mogen ze trakteren in hun eigen groep. We gaan niets voorschrijven, want u bent zelf vindingrijk genoeg. Het personeel heeft er geen bezwaar tegen in dezelfde traktatie mee te delen als die voor de kinderen.
Wij stellen het op prijs als het een “gezonde’ traktatie is.
De kinderen mogen, nadat in de eigen klas de verjaardag is gevierd, de andere klassen langsgaan. Daarbij mogen twee kinderen uit de groep mee. Het is handig als u, zeker bij jongere kinderen, met uw kind afspreekt welke kinderen uit de andere groepen ook een traktatie krijgen.
Normaliter wordt er onder lestijd niet gesnoept of gegeten.

De verjaardag van de leerkrachten worden gezamenlijk gevierd op de ‘meesters- en juffendag’. Die wordt gehouden rond de herfstvakantie.

De kinderen mogen de leerkrachten een cadeautje geven.

22. Afscheid groep 8

Op de laatste woensdag van het schooljaar geven we speciaal aandacht aan groep 8. ’s Middags hebben we een uitje in de omgeving.
’s Avonds vieren we het afscheid in de school met leerkrachten, ouders en andere familieleden. Groep 8 presenteert dan ook de musical.

23. Speldag

De laatste donderdag van het schooljaar heeft een bijzonder tintje. Deze dag staat dan namelijk in het teken van spel. De speldag wordt georganiseerd door de ouderraad, met hulp van overige ouders en enkele leerkrachten.
’s Morgens is er een vossenjacht, waarbij de leerlingen van groep 8 ‘vossen’ zijn.
Tussen de middag eten we op school en de dag wordt meestal afgesloten met een kinderbraderie of verkoping.

24. Dierendag

Jaarlijks besteden we aandacht aan het welzijn van de dieren. Soms gaan we er zelf op uit, bijvoorbeeld op bezoek bij het dierenasiel of het dierenpark, of we nodigen een gastspreker uit, bijvoorbeeld een dierenarts.
Het zelf meenemen van (huis)dieren naar school wordt door ons afgeraden. Dit onder andere in verband met allergische reacties. Bovendien zullen de dieren het niet zo erg waarderen.

25. Schoolfotograaf

Om het jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school. U bent niet verplicht de gemaakte foto’s te kopen.

26. Gebedskring

Iedere maand komt de gebedskring bij elkaar in de ruimte van ‘de Ukkeklup’. De data en de tijden zijn te vinden op de schoolkalender.
Met elkaar wordt er gebeden voor de school, leerkrachten, kinderen, ouders enz. Wilt u als ouders gebedspunten doorgeven dan kan dat via gebedskringderank@gmail.com.
De gebedskring is voor alle ouders toegankelijk.
Contactpersoon: Ria Oomen. Tel: 0418-551065

27. Batterijen/Cartridges

We sparen met elkaar oude batterijen voor de stichting Stibat, die ons daarvoor beloont met leuke en leerzame cadeautjes voor de kinderen. Helpt u ook mee sparen? De ton staat in de hal. Ook voor lege cartridges staat er een doos in de hal. Op deze manier sparen we het milieu.

28. Typecursus

Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er de mogelijkheid na schooltijd een typecursus te volgen. U krijgt daarvoor meer informatie en een aanmeldingsformulier van de verschillende aanbieders.