DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS

 

1. Onderbouw en bovenbouw

Organisatorisch bestaat de school uit twee delen: de onderbouw, groep 0 tot en met 4, en de bovenbouw, groep 5 tot en met 8.
Daarnaast is er ook nauwe samenwerking tussen de voorschool en kleutergroepen.
Regelmatig spreken de leerkrachten van de onder- en bovenbouw de zaken met elkaar door en stemmen deze op elkaar af.

2. Jaarklassen en zelfstandig werken

We werken volgens het zogenaamde leerstof-jaarklassensysteem. Dat wil zeggen: elke cursus begint een nieuw schooljaar met een nieuwe groep; er wordt een jaarprogramma doorgewerkt volgens een schoolplan. Binnen het jaarklassensysteem wordt er gedifferentieerd. Met name het zelfstandig werken heeft bij ons de laatste jaren veel aandacht gekregen. Daarop bouwen we vernieuwend verder. Van onze leerlingen wordt, naarmate ze ouder worden, verwacht dat ze ook groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit zijn twee kernbegrippen in ons pedagogisch klimaat.

3. Interne begeleiding

Kinderen die op welke wijze dan ook moeilijkheden ervaren met het klassikale werken, krijgen aparte begeleiding binnen en/of buiten de groep. Na zorgvuldige afweging wordt deze kinderen speciale leer- en oefenstof aangeboden.
Ook kinderen die meer aankunnen dan de ‘gewone’ leerstof proberen we uit te dagen door op hen toegespitst werk.
Op onze school neemt juf Els van der Wal de interne begeleiding op zich. Zij ondersteunt leerkrachten bij extra hulp aan kinderen en coördineren en bewaken de zorgverlening in het algemeen.

4. Voor- en naschoolse opvang

Als u gebruik wilt maken van voor- en naschoolse opvang, kunt u contact opnemen met Arthur van der Schans. Telefoonnummer: 0418-642936
Mailadres: info@tschansje.nl

5. Onderwijsondersteunende diensten

De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.

Logopedische screening
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.

Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.

Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en de folder ‘Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool’.

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een afspraak voor maken via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is.

Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.

Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.

Informatie
Heeft u een vraag, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: (0344) 69 87 45 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.

Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en vindt u folders over opvoeden en opgroeien.

Per 1 juli 2013 zijn GGD Rivierenland en GGD Regio Nijmegen gefuseerd tot GGD Gelderland Zuid. De locaties blijven bestaan zoals u gewend was.

GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG  TIEL
(0344) 69 87 00
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC  NIJMEGEN

Schoolbegeleidingsdienst:
Deze dienst geeft advies en ondersteunt het team bij allerlei onderwijskundige zaken en ontwikkelingen. Zo nodig nemen ze testen af bij kinderen, adviseren over begeleiding van kinderen en ondersteunen hierin leerkrachten.
De ouders worden vooraf ingelicht als hun kind wordt besproken. Bij onderzoeken of testen moet altijd een formulier ingevuld worden, waarbij toestemming verleend wordt om hulp te vragen bij de schoolbegeleidingsdienst. De begeleiding bij de leerlingzorg loopt via BNT-consult in Zaltbommel.

6. Voortgezet Onderwijs

Jaarlijks wordt in de periode december tot maart beslist waar de leerlingen van groep 8 aangemeld worden bij het Voortgezet Onderwijs. Informatiemateriaal wordt aan de ouders uitgereikt en/of er wordt een voorlichtingsavond belegd.

Uitgangspunt is dat de leerlingen worden aangemeld bij de school die door de ouders wordt gekozen. Bij de toelating spelen een (belangrijke) rol:

  • De keuze van de ouders en leerling;
  • Het advies van de leerkracht van groep 8 van de  basisschool;
  • Het resultaat van de Cito-eindtoets

De groepsleerkracht adviseert elke ouder afzonderlijk bij het maken van de juiste schoolkeuze voor hun kind en op verzoek ontvangt u het onderwijskundig rapport.
De resultaten van de Cito-eindtoets liggen rond of boven het landelijk gemiddelde. De Cito-eindtoets geeft ons de gelegenheid de leerprestaties op de hoofdvakken te vergelijken met die van andere scholen.
Onze leerling populatie is gemêleerd en de leerlingen komen uit alle sociale lagen van de bevolking. Onze ouderpopulatie is praktisch geheel van Nederlandse afkomst.
Wanneer we de gegevens loskoppelen van de individuele capaciteiten van de kinderen kunnen we voorzichtig iets zeggen over het onderwijs op onze school.
De cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat we in het algemeen op het rekenen boven het landelijke gemiddelde scoren.

De Cito-eindtoetsscores voor onze school waren de afgelopen jaren als volgt (de standaardscore ligt tussen 500 en 550):

  • 2016: 543,3
  • 2017: 534,0
  • 2018: 534,6
  • 2019: 534,0