PCB De Rank

Zorg aan leerlingen

De zorg voor kinderen

Nieuwe leerlingen en toelatingsbeleid

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u, enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, een telefoontje plegen met de school. Is het uw eerste kind dan kunt u vragen naar Hannie Molenaar voor het maken van een afspraak voor een kennismakings-gesprek en inschrijving. Tevens ontvangt u dan een welkomspakketje. Heeft u al kinderen op school, dan kunt u bij de leerkracht van groep 1 en 2 of bij de directeur een inschrijvingsformulier krijgen.
Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door verhuizing op onze school komen.

‘De Rank’ is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen in principe welkom zijn. Van alle ouders verwachten we wel dat ze minstens de identiteit van de school respecteren.

We stellen het op prijs dat bij het aanmeldingsbezoek ook de toekomstige leerling aanwezig is, om de ingang zo goed mogelijk te laten zijn. Er volgt een rondleiding door de school.

Voordat een nieuwe kleuter geplaatst wordt, is er de mogelijkheid van enkele malen “proefdraaien” in de groep. U kunt dit het beste doen in overleg met de juf, zodat de begeleiding zo goed mogelijk zal zijn.
In de maand december en de laatste vier weken voor de zomervakantie wordt niet ‘proefgedraaid’ en worden geen kinderen geplaatst. Dit in verband met de drukte in deze periodes.

Algemene leerlingenzorg

In ons onderwijs aan de kinderen proberen we de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Dat doen we onder meer op de volgende manieren:

 • Observatie tijdens het uitvoeren van opdrachten door de leerlingen en zo nodig meteen hulp bieden of corrigerend handelen;
 • Na de oefenfase van de leerstof door overhoren, repetities en/of toetsen geven. Vanaf groep 2 worden kinderen enkele keren per jaar met behulp van Cito-toetsen gescreend om efficiënte begeleiding aan de kinderen te kunnen geven. Deze toetsen hebben vooral betrekking op de gebieden rekenen, taal, lezen en soc. emotionele ontwikkeling.
  In groep 2 screent een fysiotherapeute de kinderen, zodat geconstateerde ontwikkelingsachterstanden aangepakt kunnen worden;
  Op verzoek kunnen de ouders alle toetsgegevens inzien.
 • Een aantal keer per cursusjaar houden een we groeps- of leerlingbespreking in een teamvergadering, waarbij wij de vorderingen van de leerlingen onder de loep nemen;
 • In groep 0, 1 en 2 krijgen de kinderen 2 keer een woordrapport (februari en voor de zomer).
  Groep 3 tot en met 8 krijgen 2 keer per jaar een woord- /cijferrapport.
 • Naast de leerprestaties hechten we ook aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wanneer daar zorgen over zijn, nemen wij daarop actie.

Om de continuïteit te waarborgen wordt er planmatig gewerkt aan deze zorg. Dit doen we met behulp van een schoolactiviteitenplan in combinatie met het zorgplan van het samenwerkingsverband “Zaltbommel en omstreken”.

Specifieke leerlingenzorg

Door het dagelijks werken met de kinderen, ontdekt de leerkracht wat ze moeilijk vinden en daardoor mogelijk achterblijven bij de rest van de groep.
We proberen deze kinderen zo goed mogelijk extra ondersteuning te geven. Daarvoor is een leerkrachten beschikbaar gedurende enige uren per week.
Er wordt in overleg met de groepsleerkracht en intern begeleidster een handelingsplan opgesteld om zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen binnen en buiten de klas. Ook u als ouders wordt hierin betrokken. Voor deze extra hulp zijn specifieke leermiddelen voorhanden in de zogenaamde orthotheek.
In dergelijke situaties wordt ook nauw samengewerkt met de schoolbegeleidingsdienst (De Opmaat, Zaltbommel en BNT-consult) die advies geeft en ondersteunende werkzaamheden uitvoert. Dit gebeurt echter altijd pas na toestemming van de ouders.

Soms kan het zinvol zijn een kind (een deel van) de leerstof van een bepaald jaar over te laten doen. Uiteraard wordt u hierover in een zo vroeg mogelijk stadium ingelicht. Wanneer we denken geen zinvolle bijdrage meer te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind, dan adviseren we uw kind te laten plaatsen op een speciale school voor basisonderwijs. Dit gebeurt na onderzoek van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband “Zaltbommel en omstreken”. Deze commissie gaat na wat wij gedaan hebben en wat nog gedaan kan worden om de problemen bij het kind op te lossen. Zie voor meer informatie het Gedragsprotocol.

Bij het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag van onze school dit nemen) tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers vanuit dat bij toelating de leerling de gehele schoolperiode op onze school welkom zal zijn.

Leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld, krijgen extra werk aangeboden, zodat hun leerhonger bevredigd wordt. Het komt wel eens voor dat een kind leerstof kan overslaan en vervroegd naar een andere groep kan. Hiervoor is nauwkeurig onderzoek nodig, om voor de toekomst schade te voorkomen.

Voor meerbegaafde kinderen is er de mogelijkheid om in een aparte groep aan een bepaald vak te werken. Op maandagmiddag is er een blok van 45 minuten ingeroosterd voor deze kinderen waar ze onder begeleiding van een leerkracht werken.

Verzekeringen

Voor al onze leerlingen is een basisverzekeringspakket afgesloten. Het betreft een WA- en een scholierenongevallenverzekering.

Ontruimingsplan

Eén keer per jaar oefenen we met de kinderen om de school op de juiste wijze snel te kunnen verlaten voor het geval er zich calamiteiten voordoen. Deze ontruiming wordt vervolgens geëvalueerd, waardoor van de gemaakte fouten geleerd kan worden.

Hoofdluis

Van luizen wordt niemand vrolijk…

De luizenmoeders komen iedere woensdag na een vakantie alle leerlingen controleren op luizen. Zo worden de leerlingen regelmatig gecontroleerd. Als er luizen geconstateerd worden bij uw kind wordt u gebeld, zodat u uw kind dezelfde dag nog kunt behandelen met een speciale shampoo. Ontdekt u zelf luizen bij uw kind(eren)? Geef dit dan door aan de school.

Verkeersouders

Suzan Zuidhof, Darina Nuland en Cees de Bijl zijn onze verkeersouders. Zij hebben contact met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Zo zorgen zij ervoor dat de kinderen veilig door het verkeer kunnen. Om het jaar jaar doen groep 7 en 8 het verkeersexamen. Het praktisch gedeelte bestaat uit het fietsen van een door VVN bepaalde route in Bruchem. Voor het praktische gedeelte oefenen de kinderen in een soortgelijke route in Kerkwijk. Het theoretisch examen wordt om het jaar afgenomen in de klas. De verkeersouders zijn betrokken bij de organisatie van het praktisch verkeersexamen, de fietsenkeuring, Pas op muis en informatie rondom de dode hoek.
Bij vragen of opmerkingen over verkeerszaken, kunt u contact opnemen met Suzan Zuidhof s.zuidhof@hotmail.com